KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych Państwa jako klientów i/lub opiekunów prawnych dzieci, a także danych dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest Lokomotywa. Stacja Edukacja Beata Brożek z siedzibą w Łodzi przy ul. Adwentowicza 15, lok. 3, 92-532 Łódź;
 2. przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące imion i nazwisk słuchaczy oraz ich opiekunów, ich numerów telefonu, adresów e-mail, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz wieku słuchaczy (w celu dopasowania ich do odpowiednich grup). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług edukacyjnych;
 3. dane osobowe przetwarzane będą:
 • w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych, wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach),
 • w celach statystycznych,
 • w celu marketingu usług własnych – po wyrażeniu odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu;
 1. podstawą przetwarzania danych osobowych dziecka jest zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Zgoda ma charakter dobrowolny jednak konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas może być brak możliwości świadczenia usług edukacyjnych;
 2. przetwarzane przez nas dane zostaną powierzone do przetwarzania kompetentnym lektorom;
 3. przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia podpisania umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane papierowe zniszczone;
 4. posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych;
 5. macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;
 6. ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu Rozporządzenia ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.